20 najważniejszych zmian w Polskim Ładzie w pierwszym półroczu…

Dobiegło końca pierwsze półrocze obowiązywania Polskiego Ładu. W tym czasie doczekał się on już kilku nowelizacji. Część zmian weszła w życie, nad innymi trwają prace legislacyjne, pojawiają się też zapowiedzi kolejnych.

Pierwsze pół roku obowiązywania Polskiego Ładu pokazało, że reforma w wielu kwestiach wymaga doprecyzowania. Dlatego dobrze, że weszły w życie pierwsze nowelizacje oczekiwane przez podatników i że od 1 lipca weszły w życie kolejne. By uporządkować wiedzę w tym zakresie, wybraliśmy 20 najważniejszych nowelizacji Polskiego Ładu, na które przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę.

 • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
 • Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej
 • Możliwość wyboru rozliczenia według skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt.
 • Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
 • Przywrócenie wspólnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach obowiązujących w 2021 r.
 • Zniesienie obowiązku podwójnego liczenia zaliczek na PIT.
 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT – zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia
 • Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.
 • Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą w jednym wzorze formularza PIT-2.
 • Wprowadzenie wielu nowych preferencji dla rodziców, opiekunów i dzieci (np. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców).
 • Przesuniecie daty wejścia w życie przepisów zobowiązujących przedsiębiorców do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich co miesiąc do urzędu skarbowego.
 • Wyłączenie z przychodów uwzględnianych przy obliczaniu składki zdrowotnej większości przychodów wolnych od PIT, tj. niepodlegających opodatkowaniu, w tym zwolnionych oraz od których zaniechano poboru podatku.
 • Możliwość uwzględnienia przy kalkulacji składki tzw. różnic remanentowych
 • Zmiana zasad dotyczących sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. Przy kalkulacjipodstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność dochód ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r
 • Przeniesienie rozwiązań uregulowanych w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. dotyczącym podwójnego sposobu naliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 • Płatnik – od lutego do grudnia 2022 r. – nie musi pobierać zaliczki na podatek w części, w jakiej ta obliczona według Polskiego Ładu jest wyższa od obliczonej według zasad z 2021 r.
 • Możliwość złożenia oświadczenia PIT-2 także w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.
 • Zmiana terminu pobrania i przekazania części zaliczek na PIT m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, emerytur i rent.
 • Ograniczenie poboru zaliczek za styczeń, które u pracowników czy zleceniobiorców uzyskujących przychód do 12 800 zł brutto były wyższe niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.
 • Wyrównanie wynagrodzenia dla pracowników, którzy za styczeń 2022 r. otrzymali niższe uposażenie.